Statut Zakładu Aktywności Zawodowej w Siedlcach

Statut
Zakładu Aktywności Zawodowej

 

Zakład Aktywności Zawodowej działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2007 r. nr 242, poz. 1776), Umowy utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej, niniejszego Statutu oraz przepisów szczegółowych w odniesieniu do poszczególnych sfer działania Zakładu.

 

§1

Organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej jest Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Świrskiego 57, 08-110 Siedlce, reprezentowana przez Dyrektora.

 

§2

Siedziba Zakładu Aktywności Zawodowej mieści się Siedlcach, ul. Chopina 10.

 

§3

Celem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej jest:

 1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zgodnie z uregulowaniami przepisów szczegółowych.
 2. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
 3. Prowadzenie działalności gospodarczo - usługowej.

 

§4

Zakładem Aktywności Zawodowej kieruje Kierownik ZAZ.

 

§5

Zakład Aktywności Zawodowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

§6

Zakład Aktywności Zawodowej działa w oparciu o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwolnienia podatkowe, dochody własne oraz darowizny.

 

§7

Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej wykonuje czynności zwykłego zarządu, a w szczególności:

 1. Reprezentuje Zakład na zewnątrz.
 2. Dokonuje czynności prawnych w imieniu Zakładu.
 3. Jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zakładu do wysokości 10 000 zł jednoosobowo, powyżej 10 000 zł wspólnie z Dyrektorem Caritas Diecezji Siedleckiej.
 4. Wobec pracowników wykonuje czynności pracodawcy.
 5. Powołuje Zespół Programowy ZAZ.
 6. Działa w oparciu o:
 1. Regulamin ZAZ,
 2. Regulamin Funduszu Aktywności,
 3. Regulamin Pracy.

§8

 1. W skład Zespołu Programowego ZAZ wchodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: szef kuchni-instruktor, kucharz-instruktor, magazynier-instruktor, rehabilitant-instruktor, sprzątaczka-instruktor oraz doradca zawodowy i psycholog.
 2. Zespół Programowy ZAZ ma na celu koordynację działań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w taki sposób, aby zaspokoić niezbędne potrzeby pracowników niepełnosprawnych, wyzwolić w nich pozytywne zmiany oraz podnieść sprawność, w szczególności dotyczącą:
 1. kształtowania kompetencji pracowniczych,
 2. wzmacniania motywacji oraz wiary we własne siły i umiejętności,
 3. nauki punktualności, obowiązkowości i sumienności,
 4. nabywania umiejętności pracy zespołowej,
 5. nauki planowania zadań z uwzględnieniem właściwego wykorzystania czasu pracy i materiałów,
 6. rozwijania odpowiedzialności za własną pracę oraz za pracę zespołu i całego Zakładu, ze szczególnym poszanowaniem pracy innych pracowników,
 7. poprawy ogólnego stanu zdrowia, w zależności od indywidualnych potrzeb,
 8. nabywania kompetencji społecznych,
 9. kształtowania zaradności życiowej,
 10. umiejętności poruszania się po otwartym rynku pracy.

 

§9

Szczegółowe zasady działania Zakładu Aktywności Zawodowej określa Regulamin ZAZ.

 

§10

 1. W Zakładzie Aktywności Zawodowej tworzy się Fundusz Aktywności.
 2. Zasady funkcjonowania Funduszu Aktywności określa Regulamin Funduszu Aktywności.

 

§11

 1. Statut Zakładu Aktywności Zawodowej ustala organizator - Caritas Diecezji Siedleckiej.
 2. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

Statut wchodzi w życie z dniem nadania.

 

Siedlce, dnia 30.06.2008 r.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 1
Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej
z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie wyodrębnienia organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Siedlcach

 

Na podstawie Statutu Caritas Diecezji Siedleckiej, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2000 r. nr 6, poz. 77 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

 1. Niniejszym ustanawiam Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach jako wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę.
 2. Organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Siedlcach jest Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

§2

Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach ustanawia się celem realizacji dzieła pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

§3

Siedziba Zakładu Aktywności Zawodowej mieści się w Siedlcach przy ul. Chopina 10.

 

§4

Zakład Aktywności Zawodowej działa w oparciu o Statut ZAZ, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia oraz Regulamin ZAZ, będący załącznikiem nr 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.