Zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej

Pracownicy ZAZ

Szczególnym rodzajem pracodawcy rynku chronionego jest funkcjonujący na terenie naszego miasta Zakład Aktywności Zawodowej.

 

ZAZ zapewnia niezbędną rehabilitację zawodową i społeczną dla osób dotkniętych głębokimi dysfunkcjami. Są to osoby niezdolne do pracy na rynku otwartym, dotknięte długotrwałym wykluczeniem społecznym. Czas pracy w ZAZ jest krótszy niż wynikałoby to z kodeksu pracy, zatrudnienie realizowane jest pod opieką i nadzorem instruktorów, oprócz tego realizujemy szeroki zakres rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej. Działania te mają na celu maksymalne możliwe przywrócenie sprawności do wykonywania obowiązków zawodowych i docelowo – zatrudnienie poza ZAZ.

 

Warunkiem koniecznym do zatrudnienia w ZAZ jest posiadanie orzeczenia o odpowiednim stopniu lub przyczynie niepełnosprawności. Nie jest istotne, czy zostało ono wydane do celów rentowych czy pozarentowych, nie ma również żadnych wymogów odnośnie treści wskazań na temat rodzajów zatrudnienia. Nie mniej jednak osoby chcące znaleźć zatrudnienie w ZAZ muszą spełnić następujące kryteria określone właściwą Ustawą tj.

  1. co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w ZAZ stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:
    1. zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
    2. zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej;

Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, nie może być wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych.

Kwestionariusz